Документация по избор на изпълнители с Публична поканa

"Документация по избор на изпълнители с "Публична покана" в изпълнение на договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-0745-C01. 

1. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

2. Приложение Оферта

3. Договор

4. Изисквания оферти

5. Методика за оценка

6. Оферта

7. Публична покана

Още новини