Компания „НИКИ“ ЕООД изпълни успешно проект BG16RFOP002-2.001-0745 "Разширяване на производствения капацитет на НИКИ ЕООД“.

Галерия 2

        Компания „НИКИ“ ЕООД изпълни успешно проект BG16RFOP002-2.001-0745 „Разширяване на производствения капацитет на "НИКИ" ЕООД“. Реализацията му бе възможна благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Общата стойност на проекта е 1 186 330,34 лв., от които 605 028,47 лв. европейско и  106 769,73 лв. национално съфинансиране. Останалите 40 %  от общите разходи по проекта бяха осигурени от „НИКИ“ ЕООД.

       От 18 години, фирма „НИКИ“ ЕООД е водещ европейски партньор в производството на метални изделия за търговско оборудване, продуктово позициониране и бутиково представяне на множество брандове. Компанията разполага със собствена инструментална екипировка - проектирането и изработването на всяко поръчково изделие има необходимост от набор специфично пригодени инструменти. „НИКИ“ ЕООД предоставя кратки срокове и затова всички машинни инструменти, приспособления и калъпи се изработват от високо квалифициран персонал с дългогодишен опит във фрезоването и формоването на метални детайли.

       По проекта бяха доставени и въведени в експлоатация 2 актива:

-      1 бр. Лазерна машина за рязане на тръби ADIGE SPA, модел LT 5

-      1 бр. Софтуер за инженерно проектиране Solidworks Professional

С въвеждането в експлоатация на Лазерната машина за рязане на тръби са осигурени следните ползи за предприятието:

- Скъсяване на времето за изработка на разкрой и рязане на тръби с повече от 60% .

- Спестяване на разходи, поради отпадане на необходимостта от изработване на уникална инструментална екипировка за всеки отвор.

- Елиминиране на допълнителната обработка по почистване и термообработване на разкроените тръби и профили.

- Създаване на предпоставки за разкрой на по-големи диаметри тръби и профили - до Ф 200 в зависимост от вида на метала.

- Елиминиране на ръчния труд и човешкия фактор във фазата на почистването на отрязаните повърхнини и пробиването на отвори.

- Драстично намаляване на времето за разкрой на единица изделие - комплексно до 3 пъти.

       Закупуването на софтуер за проектиране осигури възможности за рационализиране на процеса на проектиране и помогна на компанията да визуализира дизайна на всеки етап от разработката. Специализираният софтуер предлага цялостно 3DCADdesign решение, което в крайна сметка помага за увеличаване на печалбата, подобряване на качеството на продукта и повишаване на удовлетвореността на клиентите. Чрез прилагане на такъв тип софтуер, като платформа за развитие на продуктите, компанията повишава конкурентоспособността си, чрез скъсяване на времето към пазара, контролиране на разходите за развитието, както и проектиране на по-добри продукти.

Закупуването на ново оборудване ще окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори, обуславящи конкурентоспособността на бенефициента като ниво на материално-техническата база, оптимизация на ресурсното обезпечаване, ефективност на производството и качество на произвежданата продукция. Успешното изпълнение на проекта по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 ограничава брака, оптимизира използването на суровините и природните ресурси и подкрепя управленската политика за създаване на устойчиви екологични продукти.

 

       В рамките на цялостното изпълнение на проекта, наблюдение и контрол бяха осъществявани от експерти. В съвместната ни работа срещнахме компетентност и пълно съдействие, което подпомогна значително успешното изпълнение на проекта.

Още новини