НИКИ ЕООД изпълни успешно проект BG05M9OP001-1.021-0460-C01- “Устойчива заетост, чрез придобиване на нови знания и умения в НИКИ ЕООД”.

На 01.03.2018 г. "Ники" ЕООД,стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-1.021-0460-C01- “Устойчива заетост, чрез придобиване на нови знания и умения в НИКИ ЕООД”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и бюджета на Р. България.

Общият размер на договорът за БФП е  97 625,00 лв., от тях финансиране от ЕС – 82 981,25 лв. и национално финансиране – 14 643,75 лв.;

Срок на договор за изпълнение: 13 месеца, от 01.03.2018 год. до 01.04.2019 год.

 В проектното предложение е предвидено провеждането на обучения на 122 заети на трудов договор лица за придобиване и повишаване на професионална квалификация и ключови компетентности в "НИКИ" ЕООД.

Целта на проектното предложение е подкрепа на наетите лица в "НИКИ" ЕООД чрез включване в курсове за професионално обучение и квалификация. Подобряване условията за увеличено инвестиране в човешкия капитал, чрез по-добро и по-достъпно образование. Разширяване на капацитета на "НИКИ" ЕООД чрез прилагане на придобитите знания от обученията при разработване на нови и иновативни стоки и услуги за потребителите. Развитие на дългосрочно сътрудничество между участниците в проекта за съвместно създаване и прилагане на тази практики в областта на професионалното обучение и квалификацията, и пазара на труда. По-широко осъзнаване и разбиране на значението на меките умения за пригодността за заетост чрез придобиване на нови знания и умения. Повишени способността на наетите лица в "НИКИ" ЕООД да посрещнат бързите промени на пазара на труда и да се повишат адекватността на уменията им съобразно нуждите на работодателя.

Очаквани резултати:

- Повишени знанията на 70 наети лица и оказано положително влияние на икономическия и социален контекст в "НИКИ" ЕООД;

- Подобрени знанията на 70 наети лицата, оказано влияние на обществото, работодателя и на всеки един служител поотделно;

- Успешна реализация на лицата на пазара на труда, за тяхното задържане и най-вече за повишаване на възможностите им за кариерно развитие и намиране на по-добра и по-подходяща работа;

- Придобити нови умения и компетенции от 70 лица, основополагащи за включването им в работния живот на "НИКИ" ЕООД и на тяхното включването в социалния и граждански живот;

- Допринасяне на бърза кохезия в контекста на Европейския съюз, чрез базиране на взаимно разбиране, толерантност към различията и активно гражданско общество;

- Допринасяне на осъществяването на целите на приоритетна област 9 на Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион;

- Повишени нивата на владеене на чужд език на 29 наети лица;

- Повишени нивата на дигитална компетентност на 89 наети лица;

- Оказано положително влияние на икономическия и социален контекст в "НИКИ" ЕООД;

- Подобрени знанията на 118 наети лицата и оказано положително влияние на работодателя и на всеки един индивид поотделно;

- Подобрени знанията на 118 наети лица с което ще се допринесе за успешното реализиране на лицата на пазара на труда;

- Задържане и най-вече повишаване на възможностите на 118 лица за кариерно развитие и намиране на по-добра и по-подходяща работа/позиция/;

- Придобити нови умения и компетенции от 118 лица, които ще бъдат основополагащи за включването им в работния живот на "НИКИ" ЕООД, но също така и тяхното включването в социалния и граждански живот.

Още новини