"НИКИ" ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ

„НИКИ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0745-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проект BG16RFOP002-2.001-0745 има за цел да подобри производствения капацитет и да засили експортния потенциал чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспобна на българския пазар и да разшири позициите си на европейския.

В резултат от успешното изпълнение на проекта „НИКИ“ ЕООД очаква да постигне следните резултати: по-висока производителност; оптимизирани производствени процеси и срокове за изработка на поръчките; високо качество и точност в дизайна и визуализацията и ускорено време за създаване на моделите; усъвършенствани изделия посредством постигане на точност и прецизност при обработката на детайлите; увеличен пазарен дял; подобрена ресурсна ефективност в производствения процес.

Проект „Разширяване на производствения капацитет на НИКИ ЕООД“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 1 186 330,34 лв., от които 605 028,47 лв. европейско и 106 769,73 лв. национално съфинансиране.

Още новини