Публична покана, съгласно разпоредбите на ЗУСЕФСУ и ПМС № 80/09.05.2022 г.

Като бенефициент по договор за финансиране и в изпълнение на проект № BG-RRP-3.004-0839 „Технологична модернизация в предприятието“, „НИКИ“ ООД провежда процедура с Публична покана, съгласно разпоредбите на ЗУСЕФСУ и ПМС № 80/09.05.2022 г. за възлагане на поръчка с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на материални активи на обособени позиции:

Краен срок за подаване на оферти: 31.07.2023 г.

Необходимите документи можете да откриете ТУК

More news